خدمات نگاشت

قراردادهای بین المللی

تنظیم انواع قراردادهای همکاری شامل سرمایه گذاری مشترک، قرارداد لیسانس، قرارداد تحقیق و توسعه مشترک و اتحادهای راهبردی

تدوین و اجرایی­ سازی پیوست فناوری برای طرح ­های بین المللی