مشاوره مدیریت

خدمات سیاست گذاری

سیاست‌گذاری و تحلیل سیاست، دو مقوله کلیدی در مدیریت و رهبری سازمان‌های امروزی هستند. این دو مقوله به طور فزاینده‌ای در هم تنیده شده‌اند و نقشی حیاتی در هدایت سازمان‌ها به سوی دستیابی به اهدافشان ایفا می‌کنند.سیاست‌گذاری در محیط سازمان فرآیندی نظام‌مند برای تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها و رویه‌هایی است که فعالیت‌های سازمان را هدایت می‌کنند و به دستیابی به اهداف آن کمک می‌کنند و تحلیل سیاست در محیط سازمان به بررسی و ارزیابی سیاست‌های موجود می‌پردازد تا از انطباق آنها با اهداف و شرایط روز سازمان اطمینان حاصل شود.

خدمات نگاشت در حوزه سیاست گذاری و تحلیل سیاست، عبارت است از:

درخواست خدمات سیاست گذاری

هم اکنون خدمت سیاست گذاری موردنظرتان را درخواست نمایید