قراردادهای بین المللی

تدوین و اجرایی­ سازی پیوست فناوری

شرکت نگاشت از معدود مراجع موجود در کشور در زمینه تدوین و اجرایی­ سازی پیوست فناوری برای طرح ­های بین المللی است. این موضوع به ویژه در مگاپروژه ­ها از زمینه­ های اصلی تخصصی شرکت نگاشت است. مگاپروژه­ های شهری به ویژه قراردادهایی که در آن شرکای بین المللی حضور جدی دارند، از منظر حجم قرارداد، پیچیدگی در مدیریت و عوامل تأثیرگذار حائز اهمیت فوق­العاده­ای هستند. نگاهی به تجارب بین ­المللی موفق حاکی از آن است که کشورهای تازه صنعتی شده چنین قراردادهایی را فرصتی بی­ نظیر برای اکتساب فناوری و توانمندسازی بومی قلمداد کرده و در آرایش تیم ­های داخلی برای نیل به این هدف کوشش نموده ­اند.

تدوین و اجرایی­ سازی بیش از 5 پروژه در زمینه پیوست فناوری و در بخش های مختلف صنعتی از افتخارات شرکت نگاشت است.

درخواست خدمات پیوست فناوری

هم اکنون پیوست فناوری موردنظرتان را درخواست نمایید