جلسه ی ارائه نهایی پروژه فرایند ها و شرح مشاغل سازمانی شرکت هلیکوپتری آوا سلامت

این  جلسه در 12 آذر ماه سال جاری با حضور جناب آقای مهندس ولدخانی ، مدیرعامل محترم شرکت هلیکوپتری آوا سلامت ، و همچنین تمامی مدیران و معاونین واحد های مختلف شرکت هلیکوپتری آوا سلامت در خصوص ارائه نهایی پروژه فرایندهای سازمانی و شرح مشاغل سازمانی برگزار شد.

در این جلسه تمامی بخش های مختلف پروژه انجام شده از جمله کتابچه نهایی شرح مشاغل سازمانی، کتابچه فرایندهای سازمانی، آیین نامه های تدوین شده مرتبط با منابع انسانی شرکت و همچنین تمامی فرم های مرتبط با آیین نامه و فرایندها توسط جناب آقای دکتر مجیدپور، مدیر عامل محترم شرکت نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر به همراه تیم اجرایی پروژه به حاضرین جلسه ارائه شد. لازم به ذکر است که پروژه آوا سلامت یکی از مهمترین پروژه های انجام شده توسط شرکت نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر می باشد.