مشاوره کسب و کار

مطالعات امکان‌سنجی

مطالعات امکان‌سنجی عبارتند از تجزیه و تحلیل این که آیا یک پروژه می‌تواند تکمیل شود یا خیر. در این تحلیل فاکتورهای مرتبط با پیشبرد پروژه مانند فاکتورهای اقتصادی، تکنولوژیکی، قانونی و سایر فاکتورهای برنامه‌ریزی در نظر گرفته می‌شوند. مدیران پروژه از مطالعات امکان‌سنجی جهت برآورد این که آیا خروجی‌های یک پروژه مثبت خواهند بود یا منفی، بهره می‌برند. اجرای این فرآیند و رجوع به گزارشات آن، لازمه شروع بسیاری از سرمایه‌گذاری‌‎هاست.

مشخص است که اجرای یک ایده کسب و کاری نیازمند شناسایی تمام عواملی است که کسب و کار شما را از موفقیت در بازار باز می‌دارد. به عبارتی، طرح توجیهی تعیین می‌کند که آیا که ایده کسب و کار معقول است یا خیر. از آنجایی که راه‌اندازی ایده کسب و کار زمان و منابع پولی بسیاری را می‌طلبد لذا سازمان‌ها پیش از اجرا نیازمند کسب اطلاعاتی جامع از کسب وکار و شناسایی تمامی موانع در این مسیر هستند. تدوین طرح توجیهی توسط متخصصان شرکت نگاشت به سه حوزه اصلی این سنجه نظر دارد:

درخواست خدمات امکان‌سنجی

هم اکنون امکان‌سنجی موردنظرتان را درخواست نمایید