قراردادهای بین المللی

تدوین انواع قراردادها

شبکه صاحب­ نظران شرکت نگاشت تجارب و دانش های ارزشمندی در پروژه های ملی و بین المللی داشته اند و این فرصتی بی نظیر برای تدوین و ارائه دانش های تخصصی در خصوص تنظیم انواع قراردادهای همکاری شامل سرمایه گذاری مشترک، قرارداد لیسانس، قرارداد تحقیق و توسعه مشترک و اتحادهای راهبردی را فراهم آورده است.

قراردادهای سرمایه گذاری مشترک

به قراردادهای همکاری بین دو یا چند شرکت جهت اجرای یک پروژه گفته می شود که منجر به هم افزایی تجارب ، کاهش هزینه ها و افزایش بازده و بهره وری در اجرای پروژه ها می شود.

قراردادهای لیسانس

قراردادهای لیسانس از قراردادهای مهم عرصه تجارت بین الملل هستند که در آن اجازه استفاده از مالکیت فکری به دیگران واگذار می شود بدون آن که مالکیت به طرف مقابل واگذار شود. در واقع صاحب تکنولوژی با این نوع از قرارداد می تواند فناوری را منتقل کند.

قرارداد های تحقیق و توسعه

این نوع از قراردادها با هدف انجام پروژه های به صورت کارآمد و موفق براساس به اشتراک گذاری نتایج تحقیقات و یافته ها و حفظ حقوق مالکیت فکری در پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی اهمیت زیادی دارد.

درخواست خدمات قرارداد

هم اکنون قرارداد موردنظرتان را درخواست نمایید