خلاصه ی پروژه

 • شرح مشاغل سازمانی و طراحی مجدد ساختار
 • در این بخش از پروژه پس از آسیب شناسی شرکت بوسیله تحقیقات میدانی ، مصاحبه با بخش های مختلف و دریافت اطلاعات خام اولیه از بخش های مختلف در یک برنامه ریزی جامع و بر اساس متدولوژی های استاندارد و تایید شده، مشاغل و پست های سازمانی فنی و ستادی و همچنین ساختار و چارت سازمانی این شرکت در جهت تخصیص مناسب و کارای منابع مورد تغییر و تحول قرار گرفت.

 • فرایندهای سازمانی
 • یکی از معیارهای مهم نشان دهنده سلامت عملکرد یک سازمان است توجه ویژه به فرایندهای سازمانی است. تجربه ثابت کرده است سازمان های فرایند محور به بهترین شکل اثربخشی و کارایی را در سازمان بالا می برند، شرکت هلیکوپتری آواسلامت با توجه به ماهیت کار اورژانس هوایی نیازمند اصلاح و تدوین فرایندهای مدیریتی، محوری و پشتیبانی خود بود و این مهم در طی این پروژه به تحقق پیوست و در این راستا شرکت نگاشت بررسی و اصلاح وضع موجود فرایندها با استفاده از استانداردهای موجود فرایندهای شرکت هلیکوپتری آواسلامت را به انجام رسانید.

 • سیستم جذب و استخدام
 • از جمله قدم های خوبی که در خلال این پروژه برداشته شد ، متحول کردن سیستم جذب و استخدام شرکت آواسلامت و تغییر رویکرد آن بر اساس شایستگی ، تطابق شغلی و شخصیتی در سیستم جذب و استخدام در این شرکت بود. در این بخش از پروژه سیستم جذب و استخدام در قالب آیین نامه ، فرم های مربوطه و فرایند اصلاح شده به صورت کامل انجام شده و جهت اجرا به شرکت هلیکوپتری آواسلامت تحویل داده شد.

 • سیستم ارزیابی عملکرد
 • بخش دیگری از پروژه به تدوین و استقرار  سیستم ارزیابی عملکرد پرداخته شد در این بخش با تهیه روش های اجرایی ، سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس شایستگی ها و معیارهای مشخص در قالب فرم ها ، آیین نامه و فرایند مربوطه تدوین شد.

 • سیستم حقوق و دستمزد
  • شاید چالشی ترین موضوعی که شرکت نگاتا در خلال این پروژه به خوبی به انجام رسانید مباحث مرتبط با حقوق و دستمزد و تدوین مناسب این زیرسیستم جهت اعمال در شرکت آواسلامت بود. پس از بررسی های دقیق و با در نظر گرفتن جوانب مختلف و رعایت الزامات قانونی و.. یک سیستم جامع حقوق و دستمزد برای کارکنان شرکت تدوین شد و مبنای کار جهت پرداخت و جبران خدمات قرار گرفت به طوریکه در این راستا توجه به بحث عملکرد و خروجی محور بودن مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

شاید چالشی ترین موضوعی که شرکت نگاشت در خلال این پروژه به خوبی به انجام رسانید مباحث مرتبط با حقوق و دستمزد و تدوین مناسب این زیرسیستم  جهت اعمال در شرکت آواسلامت بود. پس از بررسی های دقیق و با در نظر گرفتن جوانب مختلف و رعایت الزامات قانونی و.. یک سیستم جامع حقوق و دستمزد برای کارکنان شرکت تدوین شد و مبنای کار جهت پرداخت و جبران خدمات قرار گرفت به طوریکه در این راستا توجه به بحث عملکرد و خروجی محور بودن مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

درباره پروژه

یکی از مهمترین پروژه های انجام شده توسط شرکت نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر مربوط به پروژه تدوین فرایندهای سازمانی و شرح مشاغل سازمانی شرکت هلیکوپتری آواسلامت است. این پروژه از اردیبهشت ماه سال جاری شروع و در یک بازه شش ماهه به پایان رسید.