خلاصه ی پروژه

در این پروژه، دانشگاه های امریکایی ، اروپایی و نمونه های موفق آسیایی مورد بررسی قرار گرفت و پس از امکان سنجی ها و تحلیل های انجام شده در قالب یک طرح کلی بازاریابی به دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه شد.  

درباره پروژه

یکی دیگر از پروژه های انجام شده توسط شرکت نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر مربوط به تدوین استراتژی های بازاریابی دانشگاه در قالب بررسی های انجام شده و مطالعات تطبیقی (Benchmarking) روی دانشگاهای معتبر دنیا در خصوص شیوه های بازاریابی و بومی سازی این روش ها جهت اجرا در داخل کشور می باشد.