بدون داشتن برنامه عملیاتی نمی توان حجم گسترده پروژه هایی در دست اقدام دانشگاه ها را مدیریت نمود. پلتفرم کنترل پروژه شرکت دانش‌بنیان نگاتا به دانشگاه کمک می‌کند تا روند پیشرفت هر یک از پروژه‌های در دست اقدام را از منظر مالی و فرآیندی تحت نظارت قرار دهد