مشاوره مدیریت

شرح مشاغل
(Job Description)

شرح مشاغل مبنای برای این است که بدانیم برای یک شغل چه وظایفی و چه مسئولیت هایی وجود دارد. کاربرد اولیه شرح مشاغل برای افرادی است که قصد استخدام در شغل مذکور را دارند. تدوین شرح مشاغل کار بسیار حساسی است که توسط بخش منابع انسانی و متخصصین خارج از شرکت انجام می شود.

شرایط احراز شغل
(Job Specification)

شرایط احراز شغل به ویژگی ها، توانمندی ها، مهارت ها و شایستگی های لازم یک فرد برای تصدی شغل گفته می شود. از مجموع دو مورد گفته شده تجزیه و تحلیل شغل (job analysis) بر می آید که آیینه ای از شرح کامل هر آن چه است که برای یک پست سازمانی مورد نیاز است.

اهمیت تجزیه و تحلیل مشاغل
(Job Analysis)

شرح شغل یک بخش جدانشدنی از فرایند جذب و استخدام است که با داشتن اطلاعات درست می تواند به متقاضیان استخدام و همچنین تیم استخدام در قرارگیری بهترین افراد در جایگاه درست و همچنین روند مصاحبه در سازمان بسیار کمک کند. شرح مشاغل با تعیین درست وظایف از تنش های احتمالی و همپوشانی های وظیفه ای جلوگیری کرده و به سلامت روابط در سازمان کمک ارزنده ای می کند.

درخواست خدمات شرح مشاغل سازمانی

هم اکنون شرح مشاغل سازمانی موردنظرتان را درخواست نمایید