مشاوره مدیریت

تدوین و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد همانطور که از اسمش پیداست با خروجی نتایج حاصل از فرایندها، محصولات، و خدمات در ارتباط است که مبنای ارزیابی و مقایسه جهت پرداخت را فراهم می کند. ارزیابی عملکرد می تواند از جنبه های مالی و غیر مالی مورد توجه قرار گیرد. ارزیابی عملکرد یک اطلاعات عددی را فراهم می کند که ورودی، خروجی، و ابعاد عملکردی را می‌سنجد. چالشی که برای سازمان ها وجود دارد این است که چگونه سیستم ارزیابی عملکردی را طراحی کنند که تمام جوانب را در نظر گرفته و علاوه بر رعایت اصل عدالت، موارد انگیزشی کارکنان را نیز مورد توجه قرار دهد.

درخواست خدمات سیستم ارزیابی عملکرد

هم اکنون سیستم ارزیابی عملکرد موردنظرتان را درخواست نمایید